Diagnóza a liečba

Vzhľadom na ťažko opísateľné a ťažko zmerateľné príznaky, býva diagnostika vestibulárnej poruchy zdĺhavá. Mnohokrát vyžaduje spoluprácu viacerých špecialistov.

Nedostatočne a nesprávne liečení pacienti prechádzajú do chronického štádia. Toto má za následok dlhodobú práceneschopnosť, zhoršenie psychického stavu a celkovej kvality života.

Aká je príčina
rovnovážnej poruchy
alebo vertiga?

Náhla porucha v ktorejkoľvek časti rovnovážneho systému sa prejaví ako vertigo – závrat, ťažká porucha stability, ktorú sprevádza nevoľnosť, vracanie, porucha sluchu alebo tinnitus. Medzi najčastejšie príčiny patria zápalové ochorenia vnútorného ucha, Menierova choroba alebo Benígne polohové paroxyzmálne vertigo. Akútnym vertigom sa môže prejaviť úraz spánkovej kosti, vestibulárna migréna, skleróza multiplex alebo cievna mozgová príhoda.

Medzi príčiny vzniku chronickej poruchy rovnováhy patrí napríklad starnutie, dlhodobé užívanie alkoholu, ototoxických liekov alebo chemoterapia. Prejavuje sa ako niekoľko mesiacov trvajúca porucha stability v pohybe a porucha priestorovej orientácie so zvýšenou pohotovosťou k pádom. Pád patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia vo vyššom veku.

Príznaky
vestibulárnej poruchy

Vertigo je ilúzia pohybu osoby alebo priestoru.  Vertigo je pocit točenia, pohupovania  alebo kývania, nakláňania alebo chôdze po „akoby,“ nerovnej podlahe.

Nystagmus je mimovoľný pohyb očí. Vzniká v dôsledku náhlej asymetrie v rovnovážnom systéme. Môže byť pravidelný, nepravidelný, horizontálny alebo vertikálny. Podľa jeho charakteru je možné predpokladať miesto a závažnosť poruchy vestibulárneho aparátu.

Závrativosť je pocit nestability, slabosti, pocit ako na odpadnutie.

Nestabilita je pocit straty rovnováhy v pohybe alebo pocit priestorovej dezorientácie.

Táto dvojica často sprevádza vestibulárnu poruchu.

Tinnitus je abnormálny zvukový fenomén vnímaný v hlave, v jednom alebo obidvoch ušiach. Môže mať charakter šumu, pískania, bzučania alebo klikania.

Vzhľadom na anatomické prepojenie okohybných svalov a rovnovážneho systému,môže mať človek s poruchou rovnováhy pocit zhoršeného zraku.

Psychologické zmeny ako úzkosť a depresívne ladenie vznikajú v dôsledku zdĺhavého a ťažko predpokladateľného priebehu ochorenia.

Tento stav vzniká v prípade, ak mozog musí vynaložiť príliš veľké množstvo energie na udržiavanie rovnováhy. Ak zostane menej priestoru na iné, tak človek môže mať problémy s krátkodobou pamäťou alebo vyjadrovaním.

Diagnostika
vestibulárnej poruchy

Keď prestaneme vidieť na jedno oko, alebo počuť, zistíme to prakticky ihneď. V prípade rovnováhy je zisťovanie poruchy o niečo zložitejšie. Nevieme si predsa zakryť jeden labyrint, aby sme vedeli identifikovať, či ten druhý pracuje…

Diagnostika a liečba poruchy rovnováhy patrí do rúk špecialistom v odbore ušno-nosovo-krčného lekárstva a neurológie.

Lekárske vyšetrenie začína rozhovorom, v ktorom sa vás lekár bude pýtať na charakter ťažkostí ako je začiatok, spúšťajúci moment, opakovanie a dĺžka trvania závratového stavu. Z pridružených príznakov je potrebné spomenúť poruchu sluchu, ušný šelest, bolesti hlavy, chrbta alebo migrénu…

V rámci ORL vyšetrenia absolvujete okrem iného aj tzv. otoskopiu, tympanometriu a vyšetrenie sluchu. Neurológ sa zameria na vylúčenie ochorenia centrálneho nervového systému a chrbtice.

Špecifické vyšetrenie rovnovážneho aparátu sa zameriava na prítomnosť tzv. nystagmu, vyšetrenie postoja a vyšetrenie základných vestibulárnych reflexov.

K základným
vestibulárnym reflexom patrí:

  •  Vestibulookulárny reflex
  •  Vestibulospinálny reflex
  •  Vestibulocervikálny reflex

Tieto nervové okruhy zabezpečujú automatické udržiavanie vzpriamenej
polohy a zrakovej ostrosti v pohybe.

Pacient s chronickým (viac ako 3 mesiace)
alebo nedostatočne liečeným vertigom
by mal absolvovať otoneurologické vyšetrenie.

Ako prebieha
otoneurologické
vyšetrenie?

Cieľom otoneurologického vyšetrenia je určenie miesta a rozsahu rovnovážnej poruchy s cieľom stanovenia správnej diagnózy a liečby. Výsledok vyšetrenia nemusí korelovať so subjektívnym prežívaním chorého. Na základe vyšetrenia nie je možné predpovedať priebeh ochorenia.

Súčasťou otoneurologického vyšetrenia je špecializované prístrojové vyšetrenie:

Videonystagmografia je snímanie očných pohybov pomocou infračervenej kamery s cieľom popísať tzv. nystagmus.

VHIT je moderná vyšetrovacia metóda, ktorá dokáže pomocou špeciálnych okuliarov s kamerou zaznamenať poruchu jedného zo základných rovnovážnych reflexov. Neporušená funkcia tzv. vestibulookulového reflexu  je obrazom správne   fungujúceho rovnovážneho aparátu vo vnútornom uchu.

Pri kalorimetrii je funkcia rovnovážneho aparátu vyhodnotená pomocou zmerania jeho odpovede na teplé alebo studené dráždenie. Meranie prebieha počas  vstrekovania teplej a studenej vody, alebo teplého a studeného vzduchu do vonkajšieho zvukovodu.

VEMP je skratka pre vestibulárne evokované myogénne potenciály. Špecifické rovnovážne  štruktúry vnútorného ucha sú dráždené klopkaním, ktoré sa sem prenáša z akustického zdroja pomocou penových slúchadiel vložených do vonkajších zvukovodov. Odpoveďou sú počítačom zaznamenané elektrické potenciály snímané elektródami umiestnenými na povrchu očných alebo krčných svalov.

Vyšetrenie je súčasťou vyšetrenia špecializovaných očných pohybov. Tieto sa podieľajú na udržiavaní zrakovej ostrosti pri sledovaní  objektov v priestore (pohybujúci sa predmet, nový objekt a pod.). Do snímaných reflexných okruhov sa okrem rovnovážneho aparátu zapája aj centrálny nervový systém. Narušená funkcia býva pri ochoreniach mozočka, mozgového kmeňa, skleróze multiplex, nádore alebo intoxikácii alkoholom.

Tympanometria je vyšetrenie, ktoré pomocou merania prenosu energie tlakovej vlny  objektívne vyhodnotí funkciu stredného ucha.

Audiometria je vyšetrenie sluchu pomocou tónov aplikovaných do slúchadiel vyšetrovaného, striedavo do pravého a ľavého ucha.

Typy vestibulárnych porúch

Vestibulárna porucha je spoločný názov pre choroby postihujúce rovnovážny systém človeka. Medzi najčastejšie patrí tzv. Benígne polohové paroxyzmálne vertigo, zápal rovnovážneho nervu alebo labyrintu, úraz stredného a vnútorného ucha, cievna mozgová príhoda, Menierova choroba a Vestibulárna migréna. Medzi menej časté patria nezhubné nádory sluchovorovnovážneho nervu, perilymfatická fistula alebo tzv. vestibulárna paroxyzmia. Malígne nádory sa v tejto oblasti vyskytujú zriedkavo.

BPPV

BPPV je najčastejšou nezávažnou poruchou rovnovážneho aparátu. Pacienti s BPPV trpia opakovane sa vyskytujúcimi záchvatmi polohovo viazaných závratov krátkeho trvania bez poruchy sluchu. Závrat sa typicky vyskytuje pri ulíhaní a vstávaní z lôžka, otáčaní , predkláňaní alebo zakláňaní, je krátkeho trvania a môže byť sprevádzaný zvracaním. Podkladom ochorenia je uvoľnenie tzv. otolitov – „kamienkov“ z vačku vnútorného ucha do polkruhových kanálikov. Lieči sa aplikáciou repozičných manévrov.

Vestibulárna neuronitída

Ide o nezávažné zápalové postihnutie rovnovážneho nervu. Pôvodcom ochorenia je vírus zo skupiny Herpesviridae. Prejavuje sa intenzívnym zdĺhavým vertigom spojeným s ťažkou poruchou stability a vracaním. K úprave dochádza v priebehu niekoľkých týždňov. Ochorenie sa vyskytuje sezónne a vo zvýšenej miere postihuje ľudí okolo 30-40 rokov. V liečbe sa uplatňujú kortikosteroidy a vestibulárna rehabilitácia.

Labyrintitída

Je to zápalové postihnutie blanitého labyrintu vnútorného ucha. Vzniká ako komplikácia stredoušného zápalu, alebo zápalu mozgových blán. Intenzívny závrat so zvracaním sprevádza vysoká teplota, bolesť ucha a porucha sluchu. Ochorenie sa lieči sa antibiotikami.

Meniérova choroba

Meniérova choroba je chronické ochorenie vnútorného ucha neznámeho pôvodu, pri ktorom dochádza k poruche tvorby a vstrebávania vnútroušnej tekutiny. Prejavuje sa opakovanými záchvatmi vertiga s poruchou sluchu a zvracaním, sprevádzanými pocitom plnosti a pískania v trvaní niekoľkých hodín. V liečbe sa okrem medikamentov uplatňujú špecifické režimové opatrenia ako vedomé znižovanie stresu, pravidelný spánok a nízkoslaná diéta.

Vestibulárna migréna

Vestibulárna migréna je chronické závratové ochorenie. Vo zvýšenej miere postihuje ženské pohlavie a prejavuje sa opakovanými záchvatmi vertiga s hučaním v ušiach a migrenóznou bolesťou hlavy. U časti pacientov prichádzajú závraty a migréna izolovane. Okrem medikametóznej liečby je základom zlepšenia zdravotného stavu úprava životosprávy.

Schwanóm sluchovo-rovnovážneho nervu

Je nezhubný, pomaly rastúci nádor, ktorý vyrastá z tzv. Schwannových buniek sluchovorovnovážneho nervu. Dlhodobo môže byť klinicky nemý, väčší spôsobuje poruchu sluchu, závraty a tinnitus. Ako príčina vertiga sa vyskytuje zriedkavo. Definitívnu diagnózu potvrdí magnetická rezonancia. Pri malých nádoroch je pacient pravidelne sledovaný na neurologickej ambulancii alebo u ORL špecialistu. V prípade nádorového rastu sa indikuje liečba žiarením alebo chirurgické odstránenie.

Vestibulárna paroxyzmia

Vzniká v dôsledku intímneho kontaktu rovnovážneho nervu a cievnej štruktúry v oblasti vnútorného zvukovodu. Klinicky sa prejavuje náhlymi, krátkymi a intenzívnymi záchvatmi rotačného závratu, ktorý sa typicky objavuje niekoľkokrát denne. Ochorenie je vo svojej podstate nezávažné a lieči sa užívaním liekov.

PPPD

PPPD je anglická skratka pre chronické subjektívne vertigo. PPPD je funkčná porucha vestibulárneho systému, ktorá sa prejavuje dlhodobo pretrvávajúcim závratom, ktorý chorého obmedzuje pri vykonávaní bežných činností. Ťažkosti pretrvávajú väčšinu času a väčšinu dní v týždni. Zhoršujú sa pohybom ale aj psychickým vyčerpaním. Ochorenie vzniká ako následok inej choroby u predisponovanej osoby so sklonom k úzkostnému prežívaniu. V liečbe sa uplatňuje vestibulárna rehabilitácia a psychoterapia.

Bilaterálna vestibulopatia

Bilaterálna vestibulopatia je obojstranné postihnutie rovnovážnych aparátov. Vzniká v dôsledku ubúdania zmyslových buniek pôsobením vonkajších a vnútorných toxínov ako sú infekcie, dlhodobé užívanie alkoholu, práca s chemikáliami ale aj užívanie niektorých liekov. Pacient s bilaterálnou vestibulopatiou trpí výrazne zhoršenou stabilitou, priestorovou dezorientáciou a oscilopsiou.
Oscilopsia je neschopnosť ostrého videnia pri pohybe v dôsledku vestibulárnej poruchy.

Presbyvestibulopatia

Je názov pre vekom podmienené ubúdanie zmyslových buniek v rovnovážnych receptoroch. Prirodzené starnutie v rovnovážnom systéme vedie k typicky pomalšej a opatrnejšej chôdzi o širšej báze vo vyššom veku a má za následok zvýšené riziko pádov.

Kinetóza

Ide o označenie závratu s nevoľnosťou, ktorý vzniká u určitých osôb pri pohybe dopravného prostriedku. Vzniká ako dôsledok konfliktu zmyslového spracovania pohybu v centrálnom nervovom systéme (zrakom sledovaný objekt sa nehýbe, napr. vnútro auta, ale rovnovážny systém identifikuje pohyb). Kinetózu môžeme zaradiť medzi choroby v prípade, ak výrazne zasahuje do kvality života postihnutého, napríklad nevie cestovať do školy alebo do práce. V liečbe sa využívajú lieky na tlmenie príznakov a vestibulárna rehabilitácia.

Mal de Debarquement syndróm

Je funkčná porucha, ktorá vzniká u vnímavej osoby v dôsledku prerušenia pasívneho pohybu typicky 48 hodín po jeho ukončení (vystúpenie z lode, vlaku, lietadla). Prejavuje sa kontinuálnym pocitom zhoršenej stability, pohupovaním, únavou ktoré pretrvávajú viac dní.
Liečba je indikovaná pri pretrvávaní ťažkostí po dobu viac ako 1 mesiaca.

Liečba

V liečbe závratov sa využíva niekoľko terapeutických modalít:

Diétne opatrenia

Zahrňujú zákaz fajčenia, obmedzenie príjmu soli a kofeínu, spúšťačmi závratov môžu byť však aj uvoľňovače histamínu- ako je čokoláda, červené víno, niektoré syry či orechy.

Režimové opatrenia

Medzi ne patrí pravidelný spánok a dostatok aeróbneho pohybu. Pomáhajú znižovať stres, ktorý sa často podieľa na zhoršenom stave pacienta.

Medikamentózna liečba

Zahrňuje rôzne skupiny liečiv. Adekvátna liečba sa predpisuje po vyšetrení a stanovení diagnózy individuálne, mnohokrát sa užíva dlhodobo.

Chemodeštrukcia

Rezistentná Menierova choroba sa môže liečiť tzv. chemodeštrukciou alebo chirurgickým prerušením nervu. Nádory rovnovážneho nervu a zadnej jamy lebečnej sa liečia ožarovaním alebo chirurgicky.

Vestibulárna rehabilitácia

Dôležitou súčasťou liečby je tzv. vestibulárna rehabilitácia. Vestibulárna rehabilitácia tvorí súbor špecializovaných cvičení, zameraných na obnovenie zrakovej ostrosti a stability v pohybe. Jej podkladom je dráždenie a schopnosť nervového systému obchádzať pôvodnú poruchu a vytvárať nové funkčné prepojenia CNS. Súbor cvičení by mal byť pre pacienta zostavovaný individuálne, každému podľa typu postihnutia.

Rehabilitácia pacienta s poruchou rovnováhy sa odvíja predovšetkým  od základnej diagnózy.

O jej type a rozsahu rozhoduje ošetrujúci lekár.   Dominantnú úlohu zohráva tzv. ,,liečebný telocvik´´, ktorý je možné pri správnom poučení vykonávať v domácom prostredí…Bezpečnou a účinnou  metódou rehabilitácie rovnováhy je chôdza s trekovými palicami alebo Nordic Walking.

V prípade záujmu o zakúpenie rehabilitačných športových palíc a funkčného oblečenia môžu naši klienti na stránke:

 www.go-noow.sk