Tinnitus

Tinnitus alebo inak nazývaný aj ušný šelest, je nepríjemný zvukový fenomén, ktorý je vnímaný v hlave, v jednom alebo obidvoch ušiach. Môže mať charakter šumenia, pískania, zvonenia, praskania alebo klopkania, pričom jeho intenzita a charakter môžu byť premenlivé. Prechodnú skúsenosť s tinnitom udáva väčšina opýtaných, 17% ho vníma dlhodobo. Väčšina ľudí dokáže nepríjemné zvuky habituovať – odfiltrovať, odignorovať, avšak približne 4% postihnutých udáva výrazné negatívne zasahovanie do kvality života  akými sú napríklad poruchy spánku, emocionálny stres alebo depresia. Tinnitus vo zvýšenej miere postihuje ženy a ľudí medzi 40.- 60. rokom života. Nie vždy musí byť príznakom ušnej choroby.

Objektívny tinnitus

Je objektívne registrovateľný zvukový fenomén, ktorý okrem postihnutého počuje aj druhá – vyšetrujúca osoba. Tvorí iba 1 promile všetkých šelestov. Pri cievnych anomáliách alebo nádoroch hlavy a krku má charakter pulzného šelestu, pri chorobách sánky alebo svalov mäkkého podnebia má charakter pukania.

Subjektívny tinnitus

Tvorí väčšinu ušných šelestov. Jedná sa o zvukový fenomén, ktorý vzniká bez externého zdroja a vníma ho iba postihnutá osoba. Najčastejšou príčinou je poškodenie sluchového orgánu hlukom. Medzi faktory ktoré negatívne ovplyvňujú vznik tinnitu patrí starnutie, infekcia, intoxikácia, ale aj úraz a nadmerné užívanie liekov. Podľa najviac akceptovanej teórie profesora Pawela J.Jastreboffa zohráva pri vnímaní tinnitu dominantnú úlohu centrálny nervový systém a len sekundárnu poškodenie zmyslových buniek vo vnútornom uchu. Podľa tejto teórie vzniká tinnitus ako kompenzačný mechanizmus pri poškodení sluchových buniek a je zosilňovaný v podkôrových mozgových centrách. Ak dochádza k vyhodnoteniu nového zvuku ako „nedôležitý“ zvukový fenomén zaniká, naopak pripísaním negatívnej emócie, nebezpečenstva sa vnímanie tinnitu zosilňuje.

Vyšetrenie pacienta s tinnitom

Vyšetrenie pacienta s tinnitom patrí do rúk špecialistu otorinolaryngológa, alebo foniatra.

V rozhovore Vám budú kladené otázky ohľadom dĺžky trvania ťažkostí, charakteru, priebehu, a intenzity tónu. V rámci vyšetrenia absolvujete štandardné vyšetrenie uší, nosa a hrdla. Otimikroskopické vyšetrenie môže odhaliť niektoré ochorenia vonkajšieho alebo stredného ucha ako napríklad nadmerný ušný maz, zápal alebo porušené funkciu tzv. Eustachovej trubice, ktorých liečba môže zmierniť vnímaný tinnitus.

Resized_20221007_125147

Audiológia

Je lekársky odbor, ktorý sa zaoberá sluchom a jeho  poruchami. Špecializovanými audiologickými testami môžeme identifikovať charakter tinnitu a jeho zamaskovateľnosť, zmerať poruchu sluchu, ale aj precitlivelosť sluchového orgánu. Toto sa ďalej využíva pri liečbe tinnitu.

Delenie tinnitu

Podľa priebehu môže byť akútny, subakútny a chronický. Podľa časového priebehu kontinuálny a prerušovaný, pulzujúci. Podľa charakteru šum, tón, klikanie, zvonenie, praskanie.

Podľa stupňa maskovania:
I. počuje v tichu
II. počuje v normálnom prostredí
III. počuje aj v hluku

Stupeň hlasitosti a obťažovania tinnitu hodnotí škála od 1-10

Liečba tinnitu

Liečba objektívneho tinnitu sa odvíja od príčiny jeho vzniku.
Liečba akútneho tinnitu je medikamentózna.
V liečbe chronického tinnitu sa uplatňuje viacero terapeutických postupov:

  •  Medikamentózny
  •  Chirurgický
  •  Maskovanie tinitu
  •  Elektrostimulácia
  •  Biofeedback
  •  Akupunktúra
  •  Transkraniálna magnetická stimulácia
  •  Biostimulačný laser
  •  Kognitívne behaviorálna terapia
  •  Tinnitus retraining therapy TRT

Je zatiaľ najúspešnejšia liečebná metóda, princípom ktorej je pochopenie základu Jastreboffho neurofyziologického modelu tinnitu (viď vyššie).
Princípom je tzv. habituácia – vymiznutie reakcie na opakované podnety za využívania zvukovej terapie.
Výsledkom je zmena reakcie, nie absolútne ticho.

Absolvujte vyšetrenie u otorinolaryngológa
alebo foniatra