Rovnováha a závrat

Ak vám niekto povedal, že: „ťažkosti sú iba vo vašej hlave,“ nie je to pravda!

Málokto z nás si uvedomuje, že pre človeka s poruchou rovnováhy predstavuje zvládanie bežných denných aktivít ako je starostlivosť o domácnosť, dochádzanie do práce, cestovanie, práca s počítačom či prechádzanie cez cestu, výrazný problém. Obavy z nečakaného závratu, nadmerná únava či pociťovanie nevoľnosti pri ich vykonávaní výrazne negatívne zasahujú do kvality života postihnutého. Ľudia s vestibulárnou poruchou bývajú pre svoje „nie na prvý pohľad viditeľné“ ťažkosti nedostatočne pochopení, frustrovaní, strácajú podporu v kruhu kolegov, priateľov, ale aj rodiny.

Závrat a porucha stability patria po bolesti hlavy medzi najčastejšie sťažnosti v ambulanciách obvodných lekárov. Vzhľadom na široký a rôzne chápaný význam slova závrat, nie sú čísla v celosvetových štatistikách jednotné. Podľa poslednej štúdie americkej spoločnosti pre nepočujúcich prekonalo 39% opýtaných vo veku 40 rokov aspoň 1 závrat. V skupine nad 65 rokov reportuje takúto skúsenosť viac ako 80% opýtaných.

Závrat a príčiny
jeho vzniku

Závrat je pojem, pod ktorým ľudia opisujú rôznorodé pocity. Patrí medzi ne napríklad nadmerná únava, celková slabosť, mdloby, točenie, pohupovanie, nevoľnosť ale aj poruchy zraku a tŕpnutie. Typicky vzniká pri chronických chorobách ucha a mozgu, často ho však opisujú aj pacienti ktorí sa liečia na srdce, vysoký krvný tlak, pacienti s depresiami, bolesťami chrbta, či poruchou štítnej žľazy. Závrat je častým nežiadúcim účinkom pri súčasnom užívaní viacerých liekov.

Vertigo - pravý závrat

Vertigo je závrat v pravom slova zmysle. Je príznakom náhlej poruchy rovnovážneho (vestibulárneho) systému. Ľudia trpiaci vertigom pociťujú pohyb vlastnej osoby alebo okolia, aj keď ten nenastal.

Vestibulárna porucha

Vestibulárna porucha sa u postihnutého prejaví ako vertigo, závrat, porucha stability a priestorovej orientácie. Často ju sprevádza pocit zneostreného videnia, nevoľnosť a vracanie, porucha sluchu a vnímanie obťažujúceho zvukového fenoménu – tinnitu.

Porucha v ktorejkoľvek
časti rovnovážneho systému
sa prejaví ako závrat

Vlastný rovnovážny systém je tvorený tzv. priférnou a centrálnou časťou. Periférnu tvoria dva rovnovážne orgány uložené v spánkovej kosti a 2 rovnovážne nervy. Tieto fungujú vždy súčasne, ale svojou funkciou protichodne – jednoducho povedané: zvýšenie aktivity na jednej strane vždy znamená útlm na druhej. Túto protichodnú informáciu následne spracúva tzv. centrálna časť rovnovážneho systému (nervové dráhy, mozoček, podkôrové a kôrové mozgové centrá), výsledkom čoho je udržanie vzpriameného postoja a zrakovej ostrosti v pohybe, vyhodnocovanie smeru, rýchlosti a orientácia v priestore.

K základným rovnovážnym reflexom patrí tzv. VOR, VSR a VCR. 

Samotný rovnovážny orgán je spolu so sluchovým orgánom uložený vo vnútornom uchu, spánkovej kosti na obidvoch stranách lebky. Sluchovú časť anatomicky zjednodušene predstavuje slimák, rovnovážnu zas systém 3 polkruhových kanálikov a 2 vačkov. Navzájom prepojené chodbičky vypĺňa tekutina špecifického zloženia tzv. endolymfa, ktorá obmýva zmyslové bunky – receptory a podieľa sa tak na prenose elektrických vzruchov. Vzájomné usporiadanie receptorov umožňuje rozdielne vnímanie stimulu v závislosti od smeru pohybu.

Centrálna časť začína ako výbežky zmyslových buniek, ktoré sa smerujúc k mozgu zoskupujú a vytvárajú sluchový a rovnovážny nerv. Ten ďalej vstupuje do jadier mozgového kmeňa a pomocou nervových dráh sa prepája na riadiace centrá rovnovážneho systému. Hlavné nervové dráhy vytvárajú 3 základné orientačné reflexy.
· Dráhy prepájajúce sa k svalom očí – zabezpečujú ostrosť videnia v pohybe
· Dráhy prepájajúce sa ku kostrovému svalstvu- zabezpečujú vzpriamený postoj
· Dráhy smerujúce do regulačných a odtiaľ do riadiacich centier
Pokiaľ mozoček zabezpečuje silu, presnosť a automatizáciu výsledného pohybu, vôľovo riadený proces je výsledkom správnej funkcie mozgovej kôry.

Vestibulo-okulárny reflex slúži na udržanie zrakovej ostrosti v pohybe. Pomocou nervových dráh prepája rovnovážny systém s okohybnými svalmi. Bez správnej funkcie VOR dochádza k zneostrenému videniu alebo pohupovaniu zrakového obrazu v pohybe.

Vestibulo-spinálny reflex slúži na udržiavanie vzpriamenej polohy. Pomocou nervových dráh prepája rovnovážny systém s hlavnými kostrovými svalmi. Slúži k automatickej korekcii svalového napätia ohýbačov a vzpriamovačov pri každej zmene polohy hlavy. Pri nesprávnej funkcii VSR dochádza v pohybe ku uchyľovaniu a pádom na postihnutú stranu.

Vestibulo-cervikálny reflex slúži na stabilizáciu hlavy v pohybe. Pomocou nervových dráh prepája rovnovážny systém so svalmi krku.